Lobivia jajoiana
var. pungens Rausch


WR 516
WR 516