Lobivia pugionacantha
var. haemantha Rausch


WR 639 IngaHuasi, Bol