Lobivia haematantha var. amblajensis (Rausch) Rausch


WR 19 Amblajo, JUJUI, Ar
WR 19 Amblajo, JUJUI, Ar